top of page

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเยี่ยมชมมาตรฐานโรงพยาบาลศัลยกรรมวิว View Plastic Surgery ประเทศเกาหลีใต้

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานในการให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าที่จะมาทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลวิว View Plastic Surgery เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับระบบมาตรฐานและความปลอดภัย

จุดเด่นโรงพยาบาลวิว

โรงพยาบาลวิวเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความพร้อมด้านทีมแพทย์ และเครื่องมือที่ทันสมัย นอกจากนี้โรงพยาบาลวิวเป็นโรงพยาบาลอันดับ 1 ที่ลูกค้าไว้วางใจเรื่องการทำศัลยกรรมหน้าอก (ตามประกาศทางการแพทย์จอห์นสันแอนจอห์นสัน) อีกทั้งคุณหมอชเวซุนอู (Dr. Choi Soon Woo) ได้รับรางวัล ศัลแพทย์ผู้ผ่าตัดศัลยกรรมด้วยซิลิโคนมากที่สุดอันดับ 1 (ได้รับการรับรองจาก FDA ของอเมริกาและ KFDA ของเกาหลีใต้)


Comments


bottom of page