top of page

มารยาทในการทำงานของผู้ประสานงานโรงพยาบาล - หลักสูตร Hospital Coordinator


รีวิวหลักสูตรที่ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี (เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี) ต้องเรียน


ไม่ว่าในสายงานไหนเรื่องของมารยาทในการทำงานยังคงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงานบริการอย่างผู้ประสานงานโรงพยาบาล ที่ไม่เพียงต้องรักษามารยาทกับลูกค้าเท่านั้น แต่จะต้องคงบรรยากาศของการทำงานให้เป็นไปตามหลักมารยาทในการทำงานตลอดการทำงาน เพื่อให้ภาพลักษณ์และการทำงานมีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในบทเรียนที่ 17 จากหลักสูตรออนไลน์ผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator)


รีวิว บทที่ 17 มารยาทในการทำงานของผู้ประสานงานโรงพยาบาล - หลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ Hospital Coordinator


ในบทที่ 17 นี้ผู้บรรยายซอมุนวอนจะพาผู้เรียนทุกท่าน ไปทำความรู้จักเกี่ยวกับมารยาทในการทำงานของผู้ประสานงานโรงพยาบาล ที่ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ผู้เรียนจะต้องให้ความใส่ใจ เพราะการทำงานร่วมกับหลายฝ่ายต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งประเด็นที่ผู้เรียนจะได้รับเพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตมีดังนี้


การเข้างานและเลิกงาน - เนื่องจากการทำงานในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มักจะเป็นกระ ดังนั้นการมาทำงานให้ตรงเวลาและเลิกงานตามกำหนด จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประสานงานต้องคำนึงถีงอยู่เสมอ เพราะในแต่ละกระจะมีการรันคิวคนไข้และสรุปรายงาน หากผู้ประสานงานที่ต้องเข้ากระเช้ามาช้ากว่านัดของคนไข้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานและแผนกอย่างมาก ดังนั้นมารยาทของการเข้างานจึงเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาอย่างละเอียดในบทเรียนนี้


ท่าทางและทัศนคติในการทำงาน - การแสดงท่าทีต่อเพื่อนร่วมงานมีผลต่อบรรยากาศในการทำงานอย่างมาก ดังนั้นผู้ประสานงานจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทักทายและแสดงสีหน้า ท่าทาง ต่อเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ร่วมทั้งผู้บรรยายซอมุนวอนจะแนะนำให้ทุกคนเข้าใจถึงการมีทัศนคติต่อที่ทำงานในแบบที่จะช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขในการทำงาน


การรายงานเกี่ยวกับการทำงาน - ผู้ประสานงานจะต้องมีการรายงานผลการทำงาน และภารกิจที่ได้รับให้กับหัวหน้างานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การรายงานเมื่อต้องไปทำงานนอกสถานที่หรืองานที่ทำภายในโรงพยาบาล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรายงาน และมารยาทในการเข้าพบผู้ใหญ่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และผู้เรียนจะได้เรียนมารยาททางธุรกิจจากเนื้อหาในบทเรียนที่ 17


เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับการทำงานจริง ในฐานะผู้ประสาทงานโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น หากใครที่สนใจเข้ามาทำงานในด้าน Hospital Coordinator สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator) จาก Easy Class Education Center ได้ที่ https://lin.ee/uehXxkI


Σχόλια


bottom of page