top of page

Marketing for Plastic Surgery Industry

หลักสูตรการตลาดและแบรนด์

S__12984330.jpg

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรการสอนหลักสูตร 

ผู้เชี่ยวชาญ คุณ Natdanai Jeeradechakul

ประสบการณ์

 • Marketing Director & Business Consultant

 • specialist in Aesthetic Medical Industry

 • Certified Media Buying Professional By Facebook

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: การตลาดธุรกิจการแพทย์ศัลยกรรมความงาม ประเทศเกาหลีใต้

ภาษาอังกฤษ: Marketing for Plastic Surgery Industry

การรับรองหลักสูตร

Oppa Me (Global) Co.,Ltd.

 

รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรการตลาดสำหรับธุรกิจการแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะด้าน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฎิบัติ และนำไปสู่การทำการตลาดเพื่อหาลูกค้าอย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับระดับชั้นนำ ผ่านการสนับสนุนต่างๆจากคอมมูนิตี้

หัวข้อการเรียนการสอน

 • พื้นฐานการตลาดธุรกิจการแพทย์ศัลยกรรมความงาม

 • พื้นฐานการสร้างเครื่องมือทางการตลาด Facebook page, Line OA, Instagram

 • คำศัพท์ด้าน Digital Marketing ที่ควรรู้

 • Digital Marketing Fundamental

 • Drive Online Markeitng with Facebook & Instragram

 • Line OA for business

 • Twitter Boot Camp

 • Grow with Tiktok

 • Youtube Marketing

 • Website for Korea Medical Industry

 • Create beautiful designs with Canva

ใบรับรอง Certificate
ผู้บริหารฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ Oppa Me Global

ระยะเวลาการเรียนการสอน

หลักสูตร 24 ชั่วโมง  (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร (ขณะนี้เปิดรับสมัครอยู่)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 85,000 บาท

*สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรม Conference จะได้รับทุนสนับสนุน 100% (เฉพาะ 20 ท่านแรก)

Contact

02-107-5192

 • Facebook
bottom of page