Course

Oppa Me Academy - หลักสูตรการเรียนเชิงการแพทย์และที่ปรึกษาศัลยกรรม

Starter

หลักสูตรปรับพื้นฐานและทำความเข้าใจกับธุรกิจศัลยกรรม รวมถึงขั้นตอนการทำงาน และสามารถเริ่มให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้

ระยะเวลาหลักสูตร 4 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท

Grey Theme Objects

Video Conference 

หลักสูตรความรู้ด้านให้คำปรึกษาศัลยกรรมเฉพาะด้าน โดยทีมศัลยแพทย์ ประเทศเกาหลีใต้ (ออนไลน์) และสามารถสอบใบ Cerificate  ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้

ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย 35,000 บาท

Filling Out a Medical Form
ภาพถ่ายหน้าจอ 2021-03-11 เวลา 2.17.29 PM

Advanced 

หลักสูตร ที่ปรึกษาศัลยกรรมอาวุโส เรียนรู้เทคนิคการให้คำปรึกษาศัลยกรรมประเภทต่างๆเชิงลึก และสามารถสอบใบ Cerificate  ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้
 

ระยะเวลาหลักสูตร 2 เดือน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

ค่าใช้จ่าย 65,000 บาท

Regen-Beauty-Medical-Group-Tower.png

Professional

หลักสูตร ที่ปรึกษาศัลยกรรมระดับมืออาชีพ ไปเรียนที่โรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ และสอบใบ Cerificate  ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้

ระยะเวลาหลักสูตร 1 เดือน

ค่าใช้จ่าย - บาท

กำหนดการเปิดประเทศ

Doctor

หลักสูตรศึกษาและดูงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมเฉพาะด้าน สำหรับคุณหมอและศัลยแพทย์

ระยะเวลาหลักสูตร 5 วัน

ค่าใช้จ่าย - บาท

กำหนดการเปิดประเทศ
Surgery

Certificate

ค่าสมัครสอบใบรับรอง

12,000 บาท

Image by Lewis Keegan