top of page

Advanced

หลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรมระดับอาวุโส

S__7061539.jpg
5864574-4116401.jpeg

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี (ระดับอาวุโส)

ภาษาอังกฤษ: Korean Plastic Surgery Consultant (Advanced)

การรับรองหลักสูตร

โรงพยาบาลศัลยกรรมรีเจน ประเทศเกาหลีใต้ | Regen Beauty Medical Group

 

รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรมระดับอาวุโส โดยมีเนื้อหาการสอนอย่างละเอียด เพื่อการให้คำปรึกษาลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ มีเนื้อหาการสอนการวิเคราห์ ประเมินผล และจรรยาบรรณของที่ปรึกษาศัลยกรรม และเนื้อหาความรู้ด้านศัลยกรรมแต่ละประเภท

หัวข้อการเรียนการสอนระดับอาวุโส

 • เกี่ยวกับศัลยกรรมเกาหลี และความปลอดภัยการผ่าตัดศัลยกรรม

 • ขั้นตอนการให้คำปรึกษา/การประเมินราคา/ดูแลคนไข้

 • แนะนำคุณหมอ โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงแต่ละประเภทศัลยกรรม

 • เทคนิคการศัลยกรรมตา และวิธีการประเมิน

 • เทคนิคการศัลยกรรมจมูก และวิธีการประเมิน

 • เทคนิคการศัลยกรรมโครงหน้า และขากรรไกรและวิธีการประเมิน

 • เทคนิคการศัลยกรรมชะลอวัย/ฉีดไขมัน และวิธีการประเมิน

 • เทคนิคการศัลยกรรมรูปร่าง ดูดไขมัน ยกกระชับหน้าท้อง เสริมสะโพก และวิธีการประเมิน

 • เทคนิคการศัลยกรรมหน้าอก และวิธีการประเมิน

  หัวข้อการเรียนสำหรับนักธุรกิจ

 • การสร้างและเขียนแผนธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปแบบและมีประสิทธิภาพ

 • การสร้างแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าสนใจและน่าเชื่อถือ

 • การตลาดและวิธีการหาลูกค้า สูตรเร่งลัด

ใบรับรอง Certificate
Regen Plastic Surgery, Seoul Korea

Korean Plastic Surgery Consultant (Advanced) 

ระยะเวลาการเรียนการสอน

หลักสูตร 64 ชั่วโมง  (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

ระยะเวลการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม2021 และเริ่มสอนวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป

Calendar
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่โรงพยาบาลหรือ Academy กำหนด

16

May 2021

23

May 2021

30

May 2021

06

May 2021

13

May 2021

20

June 2021

27

June 2021

หัวข้อการเรียน ขั้นตอนการให้คำปรึกษา/การประเมินราคา/ดูแลคนไข้ที่ได้มาตรฐาน/ความปลอดภัยการผ่าตัดศัลยกรรม

 • เทคนิคการศัลยกรรมตา และวิธีการประเมิน

 • แนะนำคุณหมอ โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงศัลยกรรมตา

 • เทคนิคการศัลยกรรมจมูก และวิธีการประเมิน

 • แนะนำคุณหมอ โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงศัลยกรรมจมูก

 • เทคนิคการศัลยกรรมโครงหน้า โหนกแก้ม กราม คาง ขากรรไกร และวิธีการประเมิน

 • แนะนำคุณหมอ โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงศัลยกรรมโครงหน้า และขากรรไกร

 • เทคนิคการศัลยกรรมชะลอวัย/ฉีดไขมันและวิธีการประเมิน

 • แนะนำคุณหมอ โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงศัลยกรรมยกกระชับ

 • เทคนิคการศัลยกรรมรูปร่าง ดูดไขมัน ยกกระชับหน้าท้อง เสริมสะโพก

 • แนะนำคุณหมอ โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงศัลยกรรมดูดไขมัน/ฉีดไขมัน

 • เทคนิคการศัลยกรรมหน้าอก และศัลยกรรมเล็กอื่นๆ เช่น ศัลยกรรมปาก

 • แนะนำคุณหมอ โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงศัลยกรรมเสริมหน้าอก

04

June 2021

 • ทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบใบรับรอง

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรการสอนหลักสูตร

1.ที่ปรึกษาศัลยกรรมอาวุโส Pim Pimtara

ประสบการณ์

 • ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรม โรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้

 • ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมไทย-เกาหลี ระดับอาวุโส

2.ศัลยแพทย์ Seok Jun Lee, MD

ประสบการณ์

 • ศาสตราจารย์ ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเสริมความงาม ประเทศเกาหลีใต้

3.ผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Khun Kim, MD

ประสบการณ์

 • ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์

 • ผู้เชี่ยวชาญการตลาดศัลยกรรมความงาม

 • ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

Contact

02-107-5192

 • Facebook
bottom of page